Regulamin

 1. Niniejszym Regulamin obowiązuje podczas Imprezy skuterowej: „Scooter-Weekend Polska” zwanej dalej „Imprezą”, organizowanej w Warszawie przy ulicy Jagiellońskiej 69 (Tor Żerań FSO) w dniach 05-06 sierpnia 2016 przez ScooterKingZ GmbH Sp. z o.o. Odział w Polsce, z siedzibą w Warsziawe (01-147) przy ul. Górczewskiej 30 , zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Każdy uczestnik Imprezy ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Regulamin został zamieszczony na stronie internetowej Organizatora oraz będzie dostępny podczas Imprezy u Organizatora.
 3. Przez kupno biletu wstępu osoba będąca na Imprezie potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego treścią i zasadami.
 4. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa. Uczestnicy Imprezy zobowiązują się do stosowania się do zaleceń ochrony, służb porządkowych oraz organizatora. Ponadto na terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
 5. W trakcie Imprezy obowiązuje całkowity zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi do tego drogami.
 6. Na terenie Imprezy obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h ( z wyłączeniem Toru Wyścigowego, Stunt Areny oraz Drag Racing ).
 7. Wymagania bezpieczeństwa kierowcy oraz pasażerów:
  • zawodnicy muszą posiadać kaski z homologacją dopuszczenia do ruchu,
  • kierowca musi mieć́ założony i zapięty kask, dopóki jednoślad jest w ruchu,
  • zawodnicy muszą posiadać́ pełny ubiór, w tym w szczególności długie rękawy, długie nogawki i pełne obuwie oraz rękawiczki,
  • jeżeli kierowca zamierza wozić́ pasażerów, pasażer musi posiadać́ kask, pełny ubiór, w tym w szczególności długie rękawy, długie nogawki i pełne obuwie. Zaleca się̨ stosowanie ubioru analogicznego do ubioru kierowcy,
  • pojazdy biorące udział w Imprezie muszą / powinny posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny i OC.
 8. „Palenie gumy” i przeprowadzanie wszelkich akrobacji zwanych potocznie „stunt” dozwolone jest na wyznaczonym przez Organizatora miejscu na placu Imprezy. Niezastosowanie się do powyższego skutkuje usunięciem uczestnika z terenu Imprezy bez zwrotu kosztu biletu wstępu i odholowania pojazdu na koszt właściciela.
 9. Uczestnicy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w sferze poziomu dźwięku, mogącego spowodować uszkodzenie słuchu. W przypadku częściowego lub stałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego poziomem dźwięku uczestnicy nie będą ubiegali się o żadne odszkodowania lub zadośćuczynienia gdyż uczestniczą w Imprezie na własną odpowiedzialność.
 10. Uczestnicy Imprezy parkują pojazdy na parkingach wyznaczonych do tego celu przez Organizatora.
 11. Zabrania się:
  • parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, bądź zastawiania ich jakimikolwiek przedmiotami,
  • wchodzenia bez zgody organizatora na płytę imprezy ( Tor Wyścigowy, Stunt Arena, Drag Racing oraz w miejsca nie przeznaczone dla publiczności ),
  • załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,
  • wynoszenia oraz dewastacji urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie placu oraz atrakcji imprezy i wyposażenia sceny, elementów reklam, dekoracji, trawiastej lub utwardzonej części placu itp.
 12. Wszystkich uczestników Imprezy obowiązuje posiadanie biletu oraz opaski przez cały czas jej trwania pod rygorem usunięcia z terenu Imprezy. Ponowne wejście na teren Imprezy możliwe jest tylko i wyłącznie za okazaniem opaski otrzymanej przy wejściu na teren Imprezy.
 13. Osobom obecnym na Imprezie zabrania się wnoszenia na teren Imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 14. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do stosowania się do poleceń oznakowanych pracowników porządkowych lub ochrony, którzy w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania regulaminu, braku uprawnień do przebywania na terenie Imprezy albo zakłócania przez te osoby porządku mają prawo do usunięcia uczestnika z terenu Imprezy bez zwrotu opłaty za bilet wstępu.
 15. Uczestnik ma obowiązek informowania Organizatora lub pracowników ochrony o sytuacjach zagrożenia życia ludzkiego, zdrowia oraz mienia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia korzystania z toru każdemu pojazdowi i/lub kierowcy, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.
 17. Osoby obecne na Imprezie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
 18. Odpady żywności, opakowania i wszelkiego typu śmieci należy wyrzucić do przeznaczonych do tego celu pojemników.
 19. Urządzenia techniczne znajdujące się na terenie mogą być obsługiwane tylko i wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 20. Organizator Imprezy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie Imprezy.
 21. Uczestnicy biorą udział w Imprezie na własną odpowiedzialność i odpowiadają karnie i cywilnie za szkody wyrządzone Organizatorowi lub innym uczestnikom Imprezy.
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Bilety nie podlegają zwrotowi.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  • odmówienia wstępu na Imprezę osobom nietrzeźwym,
  • zmian w przebiegu Imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora (siła wyższa),
  • zmiany harmonogramu Imprezy, skrócenia lub odwołania Imprezy bez rekompensaty,
  • zakazu wstępu na Imprezę posiadaczom biletów, u których stwierdzono posiadanie broni, noszących buty o metalowych zakończeniach oraz jakiekolwiek inne przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych uczestników.
 24. Zabrania się rozpowszechniania materiałów reklamowych oraz reklamowania w jakikolwiek sposób innych podmiotów na terenie Imprezy bez uprzedniej, pisemnej zgody Organizatora - ScooterKingZ Sp. z o.o. Oddział w Polsce.
 25. Osoba kupująca bilet na Imprezę wyraża zgodę na fotografowanie swojego wizerunku i umieszczenia go na stronach internetowych, w mediach lub materiałach reklamowych przez Organizatora.
 26. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Imprezy wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w Imprezie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.